Synonyms for alias

Found 3 synonyms

pseudonym (noun)

Synonyms:

pen name.
moniker (noun)

Synonyms:

aka, nickname.
assumed name (noun)

Synonyms:

false name.

More alias synonyms

aliasing,
Synonyms "alias" in the picture
Synonyms alias