Synonyms for albumen

Found 3 synonyms

№ 1
albumen
№ 2
protein
№ 3
egg whites
№ 4
fiber
Synonyms "albumen" in the picture
Synonyms albumen