Synonyms for agrimony

Found 2 synonyms

agrimonia (noun)
burdock (noun)

More agrimony synonyms

thistle,
Synonyms "agrimony" in the picture
Synonyms agrimony