Synonyms for affidavit

Found 2 synonyms

№ 1
affidavit
№ 2
deposition
№ 3
statement
Synonyms "affidavit" in the picture
Synonyms affidavit